Uśmiech Łódź

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
z dnia 15.10.2013r.

Dotyczy postępowania: dostawy Autoklawu do końcówek – 1 szt.
według specyfikacji lub równoważny :
Dane techniczne:
• Pojemność komory do 5l
• Ilość, rodzaje cykli: 2S
• Funkcja czyszczenia wewnętrznego i zewnętrznego
• Funkcja Smarowania i sterylizacji
prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 01.10.2013r.,którego wartość nie przekracza kwoty – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
którą złożyła firma:
Mir-Dental Mirosław Chojnacki – Łódź 91-009, ul. Pietrusińskiego 19 m.2
Autoklaw do końcówek- 1 szt. -Cena brutto: 17 000,00 PLN
Kryterium oceny ofert była:
a) Cena oferowana brutto – 70%( do 70 pkt.)
b) Gwarancja – 10%(do 10 pkt.)
c) Czas reakcji serwisu(licząc od momentu zgłoszenia usterki) 20% (do 20 pkt.)

Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:„ Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito