Uśmiech Łódź

Łódź, dnia 03.11.2012 roku

Zapytanie ofertowe

dotyczące dostawy :

• RADIOWIZJOGRAFIA –aparat RTG INTRA + RVG PROSENSOR – 1 szt.
• FOTELE STOMATOLOGICZNE Z OPRZYRZĄDOWANIEM – 2 szt.
• PIASKARKA ABRAZYJNA – 1 szt.

dla Firmy„UŚMIECH” Poradnia Stomatologii Rodzinnej Marzenna Foczpańska z siedzibą
w Łodzi przy ul. Nastrojowej 26, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
która nie przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania,
ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Tytuł projektu:” Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
„UŚMIECH” Poradnia Stomatologii Rodzinnej Marzenna Foczpańska
ul. Nastrojowa 26,91-496 Łódź
NIP: 726-10-75-992, REGON: 471318220
Tel. (42) 658 11 19

I. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń jak niżej lub równoważnych:

RADIOWIZJOGRAFIA –aparat RTG INTRA + RVG PROSENSOR – 1 sztuka.
według specyfikacji:

oprogramowanie w polskiej wersji językowej, archiwizację otrzymywanych obrazów na twardym dysku komputera, wprowadzanie danych pacjenta, wprowadzanie opisów, pomiar długości, powiększenia, regulację kontrastu, kolory, przełączanie góra-dół oraz inną obróbkę otrzymanych obrazów. współpracować z cyfrowym aparatem do zdjęć pantomograficznych, z cyfrową wideokamerą wewnątrzustną oraz ze skanerem,
bardzo cienki czujnik – grubość tylko 4,0 mm
powierzchnia aktywna z czujnikiem: minimum- 20 x 35 mm (700 mm2)
natychmiastowe otrzymywanie obrazów na ekranie monitora
bardzo wysoka rozdzielczość czujnika CCD: 13 pl/mm i 26 pl/mm
szeroki zakres dynamiki 14 bitów (16.384 poziomów szarości)
redukcja dawki promieniowania o około 80 – 90%,
eliminacja błon rtg oraz obróbki chemicznej,
przyłącze do komputera poprzez złącze PCI lub do nootbook’a na złącze USB,
czujnik CCD,
możliwość uzyskania wydruku na drukarce.

FOTELE STOMATOLOGICZNE Z OPRZYRZĄDOWANIEM – 2 szt.
Dane techniczne:
napięcie znamionowe zasilające 230V ± 10%
częstotliwość znamionowa 50Hz ± 2%
maksymalny pobór mocy przy 50Hz 150 VA
cykl praca-przerwa 6min/godz
waga fotela 115kg
dopuszczalne obciążenie robocze 160 kg
klasyfikacja elektryczna klasa I TYP B

PIASKARKA ABRAZYJNA – 1 szt.
Dane techniczne:
Wymiary: wys: 25cm, szer: 23cm, gł: 10 cm
Waga: 2,5 kg
Podłączenie powietrza: czyste i suche powietrze z kompresora, max. 8000 hPa
Poziom głośności: <15dB głośności

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do dnia 28 listopada 2012 roku.

IV. DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI SĄ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
9. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

V. OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU:
1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę tak aby zawierała: datę sporządzenia, nazwę , adres i siedzibę oferenta, nazwę urządzenia, cenę jednostkową urządzenia w złotych w kwotach netto, i określenie stawki % podatku Vat, okres gwarancji.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy .
4. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego tj: przy ul.Nastrojowej 26, 91-496 Łódź lub złożyć w siedzibie firmy UŚMIECH” Poradnia Stomatologii Rodzinnej Marzenna Foczpańska lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: lekmarzenna@poczta.onet.pl

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena oferowana brutto – 100%

2. W ofercie należy podać wartość netto.
3. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.

5.1.Ocena według kryterium – cena oferowana brutto wyrażonej w PLN
Kryterium: cena obliczana jest wg wzoru: C=( C min / C b) x 100 gdzie:
C-cena, C min- najniższa cena, C b- cena badana.

Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych
Ilość punktów dla ocenianej oferty = —————————————————————– x 100 %
Cena oferty ocenianej(badanej)

6. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin składania ofert upływa 10 listopada 2012 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem.
3. Osobą wskazaną do kontaktu z wykonawcą jest właściciel firmy: Marzenna Foczpańska
tel.606335233

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych jak i wariantowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do których integralną część stanowić będzie oferta.
3. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany pisemnie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
5. Zapytanie ofertowe zostaje skierowane do 3 potencjalnych wykonawców.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………….
Adres siedziby: ………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………REGON: ……………………………………
Nr telefonu i faksu: ……………………………………Adres e-mail: ……………………………………

W odpowiedzi na otrzymane od Państwa firmy Zapytanie ofertowe z dnia …………….2012 roku dotyczące dostawy ……………………………………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzieleniu zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5. jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu:
a) wyrządzenia szkody ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

b) otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
c) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
(z wyjątkiem przypadków, w których zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
d) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

7. potwierdzam, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

…………………………………………….
pieczątka firmowa oraz podpis osoby uprawnionej do reprezento

Data:

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito