Uśmiech Łódź

Łódź ,dnia 24.09.2012 roku

Ogłoszenie o naborze ofert

na dostawę :

Unitu Stomatologicznego z wyposażeniem – 1 szt.

dla Firmy „UŚMIECH” Poradnia Stomatologii Rodzinnej Marzenna Foczpańska z siedzibą
w Łodzi przy ul. Nastrojowej 26, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
która przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) do niniejszego ogłoszenia ustawa ma zastosowanie,
ponieważ jego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego ogłoszenia jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Tytuł projektu:” Podniesienie poziomu konkurencyjności w „UŚMIECH” Poradni Stomatologii Rodzinnej Marzenny Foczpańskiej poprzez wdrożenie innowacyjnych usług”.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„UŚMIECH” Poradnia Stomatologii Rodzinnej Marzenna Foczpańska
ul. Nastrojowa 26,91-496 Łódź
NIP: 726-10-75-992, REGON: 471318220
Tel. (42) 658 11 19

I. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem dostawy jest: : Unit stomatologiczny z wyposażeniem -1 sztuka lub równoważny według
specyfikacji:

 Stolik lekarza z elektronicznym sterowaniem na ramieniu pantomograficznym z pięcioma górnymi rękawami, ze światłem, system kulowy lub szpulowy, hamulec pneumatyczny, klawiatura sterująca funkcjami fotela oraz unitu, zdejmowana rączka do sterylizacji, negatoskop , rękaw z systemem „anti pul” równoważącym ciężar końcówek , dmuchawka 3-funkcyjna (wodno-powietrzna), indywidualna regulacja sprayu dla każdej końcówki, taca na narzędzia,
 blok spluwaczki z możliwością obrotu o 135 stopni,
 zdejmowana misa porcelanowa z separatorem, ślinociąg powietrzny, napełnianie kubka i spłukiwanie miski automatycznie odmierzoną porcją wody, automatyczny odwadniacz,
 lampa oświetleniowa diodowa , płynna regulacja natężenia światła Pd 8 do 35 tys. LUX-ów,
 fotel stomatologiczny,
 skaler piezoelektryczny montowany do bloku asystentki,
 lampa polimeryzacyjna diodowa ,
 kątnica na mikrosilnik ze światłem , turbina 25000 luksów, potrójny spray na szybkozłączkę.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do dnia 28 listopada 2012 roku.

IV. DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI SĄ WYKONAWCY, KTÓRZY:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem zapytania,
5. nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,
6. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego,
7. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8. nie posiadają wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
9. przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
10. nie otrzymali sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

V. OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU:
1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze ofert.

VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę tak aby zawierała: datę sporządzenia, nazwę , adres i siedzibę oferenta, nazwę urządzenia, cenę jednostkową urządzenia w złotych w kwotach netto, i określenie stawki % podatku VAT, okres gwarancji, czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy .
4. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego tj: przy ul.Nastrojowej 26, 91-496 Łódź lub złożyć w siedzibie firmy UŚMIECH” Poradnia Stomatologii Rodzinnej Marzenna Foczpańska lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: lekmarzenna@poczta.onet.pl

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena oferowana brutto – 70%( do 70 pkt.)
b) Gwarancja – 10%(do 10 pkt.)
c) Czas reakcji serwisu(licząc od momentu zgłoszenia usterki) 20% (do 20 pkt.)

2. W ofercie należy podać wartość netto.
3. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
4. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.

5.1.Ocena według kryterium – cena oferowana brutto wyrażonej w PLN,
okres gwarancji, oprzyrządowanie
Kryterium: cena obliczana jest wg wzoru: C=( C min / C b) x 100 gdzie:
C-cena, C min- najniższa cena, C b- cena badana.
G – gwarancja, G min-gwarancja minimalna, G b- gwarancja badana
CRS- czas reakcji serwisu , CRS .min – minimalny czas,CRS b – czas badany

Najniższa: cena spośród cen, gwarancji, czas reakcji serwisu ofert ocenianych
Ilość punktów dla ocenianej oferty = —————————————————————– x 70 %/10%/20%
Cena, gwarancja, czas reakcji serwisu oferty ocenianej(badanej)

6. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin składania ofert upływa 07 października 2012 roku o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana.
3. Osobą wskazaną do kontaktu z wykonawcą jest właściciel firmy: Marzenna Foczpańska
tel.606335233

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi zamówienie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

X. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA OFERTOWEGO:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze ofert.

XI. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do których integralną część stanowić będzie oferta.
3. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany pisemnie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
5. Ogłoszenie o naborze ofert jest skierowane do potencjalnych wykonawców dostawy urządzenia jw..

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze ofert.

O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………….
Adres siedziby: ………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………REGON: ……………………………………
Nr telefonu i faksu: ……………………………………Adres e-mail: ……………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie ofertowe umieszczone w siedzibie Państwa firmy z dnia …………… roku dotyczące dostawy ……………………………………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzieleniu zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5. jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu:
a) wyrządzenia szkody ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,

b) otwarcia w stosunku do mnie likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
c) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
(z wyjątkiem przypadków, w których zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu),
d) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

7. potwierdzam, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z odpisem z właściwego rejestru lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

…………………………………………………….
pieczątka firmowa oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Data:

Copyright Uśmiech 2013 / Design by hokito